کتاب فرهنگی منتشر کنید نه علمی محض

البته در مورد کتابهای علمی محض ، بالأخره کسانی هستند که فرضاً کتاب فیزیک و طبیعی و... برای دبیرستانها بنویسند و چاپ کنند.شما یک وقت پولی از طریق چاپ کتاب های علمی به دست می آورید که آن را لازم دارید ، این ، بحث دیگری است.
اما انتشار این گونه کتابها ، نباید جزو برنامه های شما باشد.شما کتاب فرهنگی ، یعنی کتابهایی که برای اشاعه پیامتان مؤثر باشد ، منتشر کنید.(1)

1- بیانات در دیدار اعضای هیأت تحریریه دفترنشرفرهنگ اسلامی 18 اردیبهشت 1374.
به نقل از کتاب آثار ماندگار ص 77.