نوجوانان

جایزه‌های خدا

200000ريال

گوش‌هایت را تیز کن

250000ريال

مقتل نوجوانان

180000ريال

آبشار اندیشه

200000ريال

قهرمان من (1)

120000ريال