نوجوانان

شناسنامه ملت

200000ريال

تاج بندگی

200000ريال

رازهای دو عصا

200000ريال

تنور دوستی

200000ريال

مراقب جایزه‌هایت باش

250000ريال

جایزه‌های خدا

200000ريال