در هر فرصت، مطالعه مي‌كرد

شهيد مفقودالجسد احمد افراسيابي

احمد در هر حالي از مطالعه و خواندن كتاب غافل نمي‌شد و هر فرصتي را براي خواندن كتاب غنيمت مي‌شمرد. او دوست داشت طلبه شود و لباس روحاني بر تن كند. كتابخانة كوچك او حاصل عشق او به كتابخواني و مطالعه بود و آن‌قدر به كتابخانة خويش علاقه داشت، كه در وصيت‌نامة خود آن را فراموش نكرد و در وصيت خويش آورد:

«تعدادي كتاب در كتابخانه وجود دارد كه بايد آنها را به اشخاص يا مكانهايي كه مي‌توانند استفاده كنند، سپرده و تحويل داده شود.»[1]
[1] ره‌يافتگان (دفتر چهارم)، صص 137- 138.