آشنایی با کتاب «فرهنگ و عرصه فرهنگي»

- مشخصات کتاب:

1/1- قطع: رقعی شميز

2/1- سال انتشار: چاپ اول 1388، چاپ سوم 1394

3/1- تعداد صفحات: 370

4/1- قیمت: 10000 تومان

5/1- موضوع: فرهنگي

2- اين كتاب در 9 دفتر ( فصل ) تنظيم شده كه به اختصاربه شرح ذيل است:

دفتر اول : تعاريف، جايگاه و الزامات كار فرهنگي شامل:

فرهنگ چيست؟: در اين عنوان 7 تعريف عرضه شده از جمله، "فرهنگ يعني باورها و اعتقادات در محيط هاي زندگي".

اهميت و آثار فرهنگ : در اين بخش4 آثار از جمله، "فرهنگ ستون فقرات حيات يك ملت و هويت يك ملت است" اشاره شده است.

استقلال و وابستگي فرهنگي: اين بخش به 6 آثار از جمله،" استقلال فرهنگي، تامين كننده ديگر استقلالها".

حوزه فرهنگي: شامل2 حوزه،" آموزشي و عمومي است".

 • توسعه فرهنگي و سياسي: "توسعه فرهنگي و سياسي اين است كه انسانها در جامعه احساس كنند كه مي توانند درست بينديشند، درست بفهمند و درست فرا بگيرند".
 • اقتدار فرهنگي: "بدين معنا كه فرهنگ كشور اثر گذار باشد و اثر پذير نباشد و تهاجم فرهنگي به شكل صحيح دفع شود".
 • عناصر فرهنگي: بايد روحيه انقلابي و تقواي لازم را داشته باشند.
 • سه نوع كار منفي فرهنگي: 1- اشاعه يك فكر يا سخن غلط و باطل 2- اشاعه دهنده انگيزه براندازي داشته باشد  3- كار فرهنگي كه اثرش قابل پاسخگوئي نيست.

كار فرهنگي: شامل 15 كار مهم است از جمله، اگر" بتوانيم اخلاق را اسلامي كنيم، فرهنگ را اسلامي كنيم، مردم را با خلقيات اسلامي پرورش بدهيم، بزرگترين دستاوردهاست".

 • شوراي انقلاب فرهنگي و مهندسي فرهنگي: من بهترين كساني را كه مناسب اين كار مي شناختم در اين شورا جمع كردم. شما ( شورا ) بايد به خداي متعال
   ( در رابطه عملكردتان ) جواب بدهيد. (مقام معظّم رهبري)

دفتردوم:تبادل فرهنگي و تهاجم فرهنگي تفاوتها و پيامدها

تبادل فرهنگي:انجام اين كار امري مثبت است امّا زبده و عالم گزين، انتخاب احسن و الّنهايه اخذ علم با حفظ استقلال فرهنگي باشد .

آثار تبادل فرهنگي: رفت و آمد ملت­ها بايد در سايه آرامش و امنيت، انتقال آداب و معاشرت و خلقيات، ايجاد تفاهم و دوستي، كم شدن درگيري ها و جنگ ها، پيشرفت در علوم و صنايع و اقتصاد و كارو تلاش و حمايت از اسلام ناب محمدي باشد.

تهاجم فرهنگي: امري منفي و تحميلي است. اخذ علم با تحت تأثير دشمن و دل باخته آن شدن مذموم است. تهاجم فرهنگ غرب واقعيت دارد، مسئولان بايد خودآگاهي داشته باشند "يك آرايش نظامي فرهنگي بسيار خطرناك، همه جا و همه گير عليه انقلاب اسلامي از طرف غرب براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران درست شده است " جنگ و مبارزه تمام عيار فرهنگي عليه انقلاب اسلامي " قلم به مزدها و فرهنگيان وجدان باخته، مددكار استكبار هستند، تهاجم فرهنگي در وسط ميدان مبارزه مي­طلبد" "تهاجم فرهنگي غرب، بدتر و نافذ تر از قدرت نظامي آن است " تسخير ملت ها از طريق تزريق و تحميل فرهنگ بيگانه .

آثار تهاجم فرهنگي: خودباختگي، آباحيگري، سكولاري، بي ديني، بي ايماني، پوچ گرايي، بي هويت و بي غيرتي، مبارزه با هويت ملي و ديني و ايمان مردم.

دفتر سوم:  تاريخچه مقابله تفكر مادي با تفكر معنوي و ديني، ماهيت فرهنگ منحط و فاسد غرب، ويژگيها و پيامدها

1 سابقه: شروع جريان فرهنگي و سياسي مادي عليه تفكر معنوي و ديني حداقل دو قرن پيش مي باشد.

سابقه آغاز: نهضت دين و روحانيت در ايران و برهم زننده محاسبات قدرت هاي عالَم از سال 1341 است.

سابقة توأم بودن علم و دين در ايران يك هزار سال قدمت دارد.

سابقة جدايي علم از دين از وقتي كه اروپائيها و غربيها و سياستمداران صهيونيست ومتفكران كه براي نابودي دنياي اسلام نقشه مي كشيدند، شروع شد.

2 ماهيت فرهنگ غرب:

 • دور كردن از نظام و حيات توحيدي
 • جدا كردن معنويت و اخلاق از علم، سياست وزندگي
 • كنار گذاردن معنويت از حركت روشنفكري
 • سلطه طلبي و تحميل فرهنگي از نوع تقليد مطلق
 • انحطاط اخلاقي و عقب ماندگي
 • نبود امنيت و آرامش و خوشبختي
 • نبود عدالت و دموكراسي واقعي
 • حاكميت سرمايه داران بزرگ بر رسانه ها
 • تامين نشدن زندگي راحت
 • محروم بودن خانواده از عاطفه و مهرباني
 • فاسد شدن شخصيت زن و مرد و سست شدن بنياد خانواده
 • ظلم به زنان دنيا و ابزار شهوت راني كردن آنان
 • اباحه گري و آزادي جنسي بي قيد و شرط
 • نفي تمدن گذشته علمي ملت ها
 • ايجاد فاشيسم، استعمار و...
 • جهاني كردن فرهنگ فاسد خود
 • عقب مانده و وابسته نمودن دنياي اسلام
 • سلطه گري و به غارت بردن ثروت كشورهاي اسلامي و ملت هاي شرق دنيا

دفتر چهارم: عوامل، ابزارها و شيوه ها در تهاجم فرهنگي غرب.

1 - عوامل: صهيونيسم و سرمايه­داران براي فاسد كردن نسل بشر برنامه ريزي مي‌كنند.

2 شيوه ها:

        - تقابل نظري براي ضعيف كردن ايمان مردم به مباني جمهوري اسلامي ايران.

      - شبهه و ترديد افكني در مباني مسلم فكري انقلاب و ارزش هاي اصوليآن.

      - بزرگ نمايي مشكلات و نفي موفقيت هاي نظام و انقلاب.

      - نفي گذشته علمي كشور.

      - باور نداشتن خود.

      - توهين به مقدسات و باورهاي ديني مانند كتاب آيات شيطاني و .... .

      - تهاجم مطبوعاتي و فرهنگي به شخصيت مقدس رسول اكرم(ص).

      - اهانت به اسلام و سخت گيري نسبت به اقليت هاي مسلمان.

      - مبارزه با حجاب ( جنگ روسري).

      - تغيير ذائقه و محتواي عميق فرهنگي ملت.

      - ارائه تصوير خلاف واقع و نا اميد كننده از آينده.

      - سلب اعتماد مردم از كارايي نظام.

      - نا اميد كردن ملت از فرهنگ خود و وانمود كردن اينكه ملت از اسلام خسته شده است.

      - تيره نشان دادن وضعيت اقتصادي.

      - هزيمت از لحاظ انقلابي و فرهنگي.

      - القاء به تضاد معنويات با رفاه ماديات.

      -  مغاير نشان دادن سازندگي با معنويت.

      - دادن شعارهاي مردم پسند براي گرفتن ابتكار عمل از جمهوري اسلامي ايران.

      - شكل دادن به باورهاي ملت.

      - بي تفاوت و بي اعتنا كردن ملت به آرمانها، عقايد و هدف ها.

      - استفاده از ترويج فساد بجاي توپ و تانك.

      - دچار كردن كشور به تفكر و ذائقه ترجمه­ي دستمال شده.

      - دست اندازي به زبان ملي.

      - ربودن و دزديدن مغزها و استعدادهاي درخشان از ميان ما.

2- ابزارها:

فرهنگ و هنر:

 •  شبكه نامرئي در فرهنگ و هنر براي هجوم به ارزشهاي اسلامي و انقلاب.
 • جشنواره هاي تحقير كننده عناصر فرهنگي و انقلابي.
 • متفكران و زبدگان آلوده در باز كردن مجدد پاي آمريكا به كشور.
 • رسانه هاي مزدور براي گسترش فرهنگ مطلوب قدرتمندان غرب.

دفتر پنجم: موفقيت غرب در تهاجم فرهنگي در دوران طاغوت و عوامل موثر در اين موفقيت.

1  نقش فرمانروايان، شخصيت هاي علمي و فرهنگي، حركت روشنفكري بيمار،
 غربزده­ها و متفكران و نخبگان غرب گرا در ايران قبل از پهلوي در اخذ غلط فرهنگ غربي كه ظاهر و باطن مردم را تا آنجا كه توانستند عوض كردند.

2  نقش روشنفكران وابسته و رضاخان و محمد رضا ( پهلوي معدوم ):

 • اضمحلال هويت ملي.
 • اوج وابستگي.
 • تحميل بي حجابي به ايران.
 • نفوذ قدرتهاي بيگانه در دستگاههاي سياسي و فرهنگي.
 • ذكر نمونه‌اي از تهاجم فرهنگي قبل از انقلاب عليه شهيد مطهري.

دفتر ششم: چرايي تهاجم فرهنگي غرب به جمهوري اسلامي ايران

 • ضعف دشمن در برابر اسلام
 • اعتراف استراتژيك آمريكا به قدرت بيداري ناشي از انقلاب اسلامي.
 • حساسيت غرب روي پذيرش مباني فرهنگي خودشان و مبارزه با اسلام.
 • تهاجم قدرتهاي جهاني عليه صدور و اشاعه فرهنگ انسان ساز اسلام.
 • شروع عصر جديد با پيروزي انقلاب اسلامي در برابر دنياي مادي.
 • شروع دوران حاكميت ارزش هاي معنوي پيام انقلاب اسلامي.
 • انقلاب اسلامي، درهم شكننده پايه هاي تفكر مادي غرب.
 • پرچم معنويت جمهوري اسلامي، مايه بغض و عداوت استكبار آمريكا.
 • راه و پيام انقلاب اسلامي، راه قرآن و اسلام است.
 • تعرض فرهنگ جمهوري اسلامي به فرهنگ قدرتمندان عالم.
 • پيام معنويت انقلاب اسلامي به جهان.
 • مخالفت جمهوري اسلامي با تحميل فرهنگ غرب.
 • پافشاري جمهوري اسلامي به حجاب و روابط زن و مرد.
 • آثار تغيير فرهنگ مردم بوسيله انقلاب اسلامي.
 • نزديك شدن به روحيات و زندگي اسلامي در جمهوري اسلامي.
 • انقلاب اسلامي و احياء‌ هويت ملي.

دفتر هفتم: اهداف اصلي غرب در تهاجم فرهنگي

 • جدا كردن دين از سياست براي عقب مانده كردن كشورهاي اسلامي.
 • جدا كردن مسلمانان جهان از قرآن و اسلام ( ناب محمدي ص ).
 • جلوگيري از تاثير گذاري انقلاب اسلامي در مسلمانان جهان.
 • از بين بردن اعتقادات ديني و ايماني مردم.
 • فرو ريختن تدريجي ايمان و اعتقادات نسل نو( نوجوانان وجوانان ) به دين و اصول انقلاب.
 • بمباران عقبه فرهنگي ديني ملت ( اخلاق اسلامي، توكل به خدا، علاقه به اسلام و... ).
 • جلوگيري از درك معيارهاي قضايي اسلام (قصاص و جاري كردن حد الهي ).
 • از بين بردن حجاب و عفاف زنان براي ترويج فساد و فحشا با عنوان آزادي.

دفتر هشتم: راهكارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و لوازم و ضرورتهاي آن

 • شناخت صحنه و سازماندهي درست .
 • توجه به عمق تهاجم فرهنگي.
 • سرعت عمل و اراده متناسب.
 • بايد با منطق به ميدان رفت.
 • آزاد انديشي و داشتن نقشه راه.
 • داشتن سابقه آزادي انديشي و رها شدن از فرهنگ ترجمه و تقليد.
 • لزوم برخورداري از شيوه صحيح در طرح نظريه و نيز در مخالفت با آن.
 • استحكام ساخت داخلي و حداكثري استفاده از امكانات.
 • اصلاح فرهنگ عمومي ( 1 – تلاش هماهنگ صحيح جهت يافته متوليان امورفرهنگي 2 – وقت گذاردن و به كار بردن ذوق و توانايي ها 3 – يافتن امور مهمتر " از جمله ايجاد عدالت اجتماعي" 4 – اصلاح خلقيات مردم بسمت اخلاق اسلامي).
 • تقوا، طهارت و روح حسيني ( ع ) مايه ايستادگي در برابر تهاجم فرهنگي غرب.
 • احياء امر به معروف و نهي از منكر، رونق مساجد، آموختن و تدبر در قرآن كريم.
 • مراجعه به كتابهاي شهيد مطهري.
 • تكيه به اسلام ناب متكي بر اصول و مباني.
 • مخالفت با خواست قدرتهاي استكباري.
 • جدي گرفتن محتواي اسلام و حفظ ظواهر و شعائر در جامعه اسلامي.
 • عرضه فكر انقلابي امام (ره) در قالب هنر براي نسلهاي آينده.
 • تبليغ، تبيين صحيح، كار فرهنگي هنري و روايت حماسه 8 سال دفاع مقدس و فرهنگ جهاد بطوريكه يك فرهنگ شود.
 • مبارزه با گرايش به اشرافيگري، تجمل گرايي و زندگي مسرفانه مسؤولين و تأثير آن در مردم ( يك فرهنگ شود).
 • تقويت فرهنگ جهادي و بسيجي كه مدافع هويت ملي، فرهنگي و سياسي ملت است.
 • تكيه بر عناصر خودي.
 • توجه متصديان امور فرهنگي به اهميت نقش دانشگاه ( 1 – دانشگاه محل آشنايي جوانان با مباني اسلامي و انقلاب باشد 2- در معرض سوء استفاده فرهنگهاي استعماري، بيگانه و خودي قرار نگيرد  3- روشها، روابط و مديريت ها بايستي اسلامي باشد).
 • وظيفه مهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اسلامي كردن محيط دانشگاههاست.

وظايف همه مردم ( زن و مرد )؛

1- دفاع از انقلاب، دستاوردها و ايمان اسلامي.

2- کمک به آرامش مسئولین در مبارزه با تهاجم فرهنگی.

3- هوشیاری همه مسلمانان نسبت به توطئه­های فرهنگی دشمن.

4- سازندگی روی خود ، خانواده و زیردستان.

5- دقت و احتیاط در پذیرش کالاها.

6- تقلید نکردن از فرهنگ غرب.

7- لباس و آرایش را خودتان طراحی کنید.

8- توجه به تأثير ماهواره و راه مقابله با نفوذ آن.

9- توجه به روح دعا و نماز و اکتفا نکردن به ظواهر.

10- دوری از روحیه هدف گرایی.

11- سرمایه گذاری روی ورزش­های متناسب با فرهنگ کشور.

12- ابداع ورزش­های متناسب با فرهنگ خودی.

دفتر نهم : وظایف اقشار تأثیرگذار و مهم در پیشگیری و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب

1 - علما و روحانیت

 • راههای ادای مسئولیت علما در تحکیم و تبیین مبانی فرهنگ اسلام در جامعه.
 • تلاش در جهت تربیت نفوس مردم و تحقق انقلاب قلبی واخلاقی در آنان.
 • روحانیت پشتوانه انقلاب و نقش بی­بدیل آن در مرکز تهاجم دشمنان.

2- اساتید و مربیان

 • اسلامی کردن و زدودن آثار سوء فرهنگ وارداتی.
 • تلاش بیشتر مدیران و معلمان روی برنامه های اخلاقی.
 • ضرورت احیاء اعتقاد و عمل اسلامی در دانش آموزان.

3- صدا وسیما

 • وظیفه صدا و سیما در سوق دادن مردم به فرهنگ اسلامی و درخشندگی های انسانی.
 • وظیفه صدا و سیما در ارائه هنرمندانه گرایش­های اصول نظام اسلامی.
 • تأثیر رسانه وتلویزیون و هنر اسلامي از موشک و اتم بیشتر است.
 • جهت گیری اساسی صدا وسیما مقابل فرهنگ استکباری.

4- روشنگران دلسوز و صادق

 • همه بدانند که امروز ، روز آزمایش بزرگ است و تاریخ درباره آنان و رفتار امروزشان ، قضاوتی دقیق و افشاگر خواهد داشت.

5- مطبوعات

 • ايفاي نقش فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی ، مهمترین وظیفه مطبوعات.

6- زنان

 • سنگربانان ارزش­های اسلامی در برابر جاهلیت غرب هستند.
 • تشريح تلاشهاي فرهنگی مطلوب و غیر­مطلوب موجود در مورد زنان.
 • زدودن باور غلط القایی از فرهنگ غرب از ذهن زن ایرانی.
 • شفاف کردن فضای فرهنگی جامعه در زمینه مسائل زنان.
 • تبيين فرق بین الگوی اسلام و الگوی غربی در مورد زنان.
 • پوشش زنان باید ازهجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشد.
 • زنان ، دام مصرف زدگی فرهنگ غربی را با چشم تحقیر ونفرت بنگرند.

7- جوانان

 • مسئولیت درجه اول جوانان ، خودسازی، آگاهی سیاسی ، علم و درس خواندن است.
 • فعال شدن جوانان در میدان فرهنگ ، تحقیق، کار و پیشرفت علمی وشناخت ریشه­ها و مبانی فکری و منطقی انقلاب.
 • ایمان ، معرفت و بصیرت جوانان عامل ناکامی دشمن در بمباران فرهنگی است.
 • جوان­ها تاریخ 150-200 سال اخیر را بخوانند.
 • مبارزه با آمریکا و نوکران بی­جیره و مواجب آن از وظایف جوانان است.
 • جوانان را مؤمن ، آگاه ، روشن بینی در مسائل دینی ، پایبند به معارف و عمل اسلامی باربیاورید.
 • موانع ازدواج جوانان را کنار بزنید.

8- ملت ایران

 • ادامه سازندگی و آبادانی کشور و حفظ وحدت و برادری.

 

مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت