كتابى كه امام خمينى خوب خوانده بود

كسى از من خواست كتاب‌هايى در زمينه اخلاق معرفى كند. اين آيه را برايش خواندم :

«اقرأ كتابک بنفسک اليوم، عليک حسيبا»؛ بخوان كتاب خودت را امروز، همين بر تو حسابگر است.

كتاب، يعنى وجود خود انسان. وجود انسان كتابى است كه همه چيز در آن نوشته شده است.

انزعم انک جرم صغير         وفيک انطورى العالم الاكبر

و انت الكتاب المبين         الّذى با حرفه يظهر المظهر

دوائک فيک و لا تعلم         ودائک منک و لا تشعر

انسان، خود كتاب است و هركس كه مقدم شود، به خاطر خواندن اين كتاب است. امام خمينى اين كتاب را خوب خوانده بود![1][1] نكته‌ها، ص 33.