مشخصات آدمهای غرب زده به روایت جلال آل احمد

امام خامنه ای در بیانات خود در اول فروردین سال جاری مطالبی را در خصوصی « تقی راده های امروز» که به بزک کردن چهره اروپا پرداخته اند بیان فرموده و سپس غرب زدگی را به عنوان خطر بزرگ دانسته و به مرحوم جلال آل احمد اشاره می کنند که عالم زاده بود و به امام هم اظهار ارادت می کرد و در سال 1342 مسأله غرب زدگی را مطرح نمود.

جلال آل احمد در کتاب « غرب زدگی»، علاوه بر پرداختن به ریشه های غرب زدگی در ایران و سبک زندگی غربی بویژه در میان قشرهای مرفه و خوشگذران و اغلب تحصیل کرده، به مشخصات آدم غرب زده می پردازد که در اینجا این مطلب را که در صفحه 71 الی 80 کتاب «غرب زدگی» است نقل می کنیم تا به عمق فاجعه و خطری که رهبری اشاره می کنند بیشتر پی ببریم.