کانونها و مراکز تصمیم سازِ جنگ نرم آمریکا علیه ایران

برگرفته از کتاب جنگ نرم ایران و آمریکا، موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، صص 233-219.