پنج کتاب دفاع مقدسی موسسه در راه نمایشگاه فرانکفورت

پنج عنوان از کتابهای موضوع دفاع مقدس موسسه توسط بنیاد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس نشر صریر در نمایشگاه گتاب فرانکفورت نمایش داده خواهد شد. برای هر کدام از این کتابها معرفی مختصر به همراه یکی از خاطره­های محتوای کتاب به زبان انگلیسی تهیه و ارائه گردیده است.