نوجوانان

تاج بندگی

200000ريال

رازهای دو عصا

200000ريال

رمان تنور دوستی

200000ريال

مراقب جایزه‌هایت باش

250000ريال

جایزه‌های خدا

200000ريال

رمان گوش‌هایت را تیز کن

350000ريال

مقتل نوجوانان

250000ريال