نوجوانان

جایزه قرآن نخواندن

350000ريال

رمان دفتر جادویی

300000ريال

مهمان بابا حسن

500000ريال

فردا شب میهمان منی

350000ريال

غریبه‌ای در شهر

250000ريال

یک سیل و یک سیلی

500000ريال

رمان دیدار با قبیله مرگ

250000ريال

شناسنامه ملت

200000ريال

چه کسی ماشه را چکاند؟

250000ريال