بازديد از نمايشگاههاي كتاب

به مناسبتهاي مختلف ، مثل هفته دفاع مقدس ، هفته كتاب، دهه فجر، ماه مبارك رمضان و مانند آنها ، نمايشگاههاي بزرگ و كوچك تشكيل مي شود. يا در استانها نمايشگاههاي بزرگ كتاب تشكيل مي گردد. خوب است دست خانواده را گرفته و به بازديد از اين نمايشگاهها برويد. آشنا شدن با كتابهاي مختلف و خريد كتابهاي مورد نظر و لازم ، زمينه را براي مطالعه افراد خانواده فراهم مي كند.