مطالعه، جايگاه ويژه در برنامه‌ريزي روزانه

شهيد حسين قجه‌اي

مطالعه از جمله كارهايي بود كه شهيد قجه‌اي براي آن جايگاهي ويژه در برنامه‌ريزي خود قرار داده بود. اگر روزي موفّق نمي‌شد مطالعه كند، به سادگي از آن نمي‌گذشت و به خود گوشزد مي‌كرد كه روز بعد كمبود آن را جبران كند.

«... مطالعه: در روز شنبه مطالعه نكردم...

روز دوشنبه: نه كار مثبتي انجام دادم، نه مطالعه كردم. وقتي هم كه خواستم مطالعه كنم، خوابم برد...[1][1] پرواز پروانه‌ها، ص 23.