كتاب خوب، پاسخ به يك سؤال و نياز

براى اين كه اثرى ماندنى بشود، بايد خوب باشد. آثارِ خوب مى‌مانند، در دلها جاى مى‌گيرند و كهنه نمى‌شوند. خوب هم كه مى‌گوييم، يعنى پاسخى به يك سؤال و يك نياز باشد. خوب فقط معنايش اين نيست كه از لحاظ هنرى خوب تنظيم شده باشد و خيلى عميق باشد؛ نه، ممكن است اين طورها نباشد؛ ليكن پاسخى به يك نياز باشد؛ مهم اين است. در باب كتاب اين را بايد ملاحظه كرد.

البته نيازها خيلى گسترده‌تر از آن چيزى است كه انسان در وهله اول نگاه مى‌كند. شايد اگر در كشور ما فرضاً در يك موضوع هيچ كتابى وجود نداشته باشد، يا هيچ تأليف درستى نباشد، آدم حس نكند كه به اين كتاب نياز هست؛ ولى وقتى‌كه اين كتاب مطرح مى‌شود، مى‌بينيم نه، ذهنها آن را مى‌خواهند. پس معنايش اين است كه ما به هر فرآورده فكر و فرهنگ انسانى نياز داريم و بايستى آن را بدانيم.[1][1] . مصاحبه پس از بازديد از يازدهمين نمايشگاه بين‌المللى كتاب،5 خرداد 1377.