صلاحيت مميّزها

افرادى را براى كار مميّزى انتخاب كنيد كه وقت داشته باشند و سرسرى نگاه نكنند. من ديدم بعضى از كتابهايى را كه براى من فرستاده بودند، بخشى از آن، علامتگذارى شده بود كه ممنوع است. به نظر من، خيلى مهم نبود. بعد مطلب كتاب را من خودم ادامه دادم، به بخشى رسيدم كه علامتگذارى نشده بود و واقعآ مضر بود. اين قضيه را كه مى‌گويم، نمونه واقعى دارد و اگر خواستيد، بعد مى‌گويم به شما نشان دهند كه ببينيد. اين افراد، بايد وقت بگذارند، دقّت كنند و صلاحيت هم داشته باشند. براى اين كار، آدمهاى با صلاحيتى گماشته شوند و آنها هم، قصد قربت كنند و ملاحظه هيچ چيز را هم نكنند.

البته مواظب باشند، تنگ‌نظرى و كج‌فهمى و بدسليقگى و تحميل سليقه بر ديگران نباشد. ممكن است چيزى كه به سليقه شما خوب نيست، ولى به سليقه آن فرد خوب است، پيش يك نفر به داورى ببريد؛ هرچند ممكن است كه خيلى به نفع شما نظر ندهد. اين موارد را اعمال نكنيد.[1][1] . . بيانات در ديدار با دست‌اندركاران امور هفته كتاب، 30 مهر 1375.