آئین بزرگداشت حاج احمد عطایی، ناشر پیشکسوت به روایت تصویر