آزادی و آزاد اندیشی

تعداد صفحه: 430
نوبت چاپ: اول 97
قطع: رقعی
قیمت:
300000ريال
درباره کتاب: "آزادی و آزاد اندیشی"

کتاب «آزادی  و آزاداندیشی» دارای مقدمه ای است مشتمل بر مبانی آزادی و آزاد اندیشی در اسلام، موانع و محدودیتهای آن از منظر قرآن کریم. و سپس در هفت فصل مطالب کتاب تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول: منظومه فکری اسلام در باب آزادی و تفاوتهای آن با ریشه و منشاء آزادی در غرب مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم: لوازم و ضرورتهای طرح آزادی در اسلام، شروع بحث آزادی در غرب بعد از رنسانس و کمبودها و خلأهای آزادی غربی و آزادی از چهار منظر بحث شده است. در فصل سوم: آزادی هدیة اسلام و انقلاب اسلامی. در فصل چهارم: نهضت آزاد فکری و کرسیهای آزاد اندیشی و آداب آن. در فصل پنجم: حدود آزادی و سوء استفاده مطبوعات از آزادی. در فصل ششم: ماهیت آزادی غربی و تضادهای رفتاری غرب با شعار آزادی. ودر فصل هفتم: آزادی و حقوق زنان در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفتهاند.
ویژگیهای کتاب:
1- توضیحات مستند بصورت پاورقی و پیوستهای آخر کتاب برای تشریح نکات و حوادث و شخصیتهایی که رهبری ذکر کردهاند.
2- تهیه نکات تصریحی در پایان هر فصل.