تبليغ كتاب با انتخاب جملات مهم آن و نصب در تابلو

در محل كارتان يا در منزل مي توانيد يك تابلوي كوچك ( جنس آن مهم نيست ) نصب كنيد و جملات مهم و جذّاب و پر معنا را از كتابي كه مطالعه مي كنيد انتخاب كرده روي تابلو بنويسيد.زير جمله ها نام كتاب و مشخصات آن را هم بنويسيد.بستگان يا همكاران اگر طالب آن شدند براي تهيه كتاب دچار مشكل نشوند و بدانند از كجا بايد تهيه كنند.اگر تصوير كپي جلد را هم در تابلو نصب كنيد خيلي تأثير گذارتر خواهد شد.