تبليغ غير مستقيم كتابخواني

مي توانيد به جاي توصيه به كتابخواني به اطرافيان و خانواده خود بطور غير مستقيم آنان را دعوت به كتابخواني كنيد. به اين شكل در اوقات فراغت و وقتهاي مرده مثل زمان تبليغات تلوزيون يا در مترو و اتوبوس ، كتاب مفيد و مناسبي را باز كرده به مطالعه مشغول شويد. باور كنيد همين مساله سبب جلب توجه ديگران شده به زبان بي زباني به آنان فهمانده مي شود كه از اوقات فراغت خود براي مطالعه و افزايش آگاهيهاي مفيد، استفاده كنند.