معرفي الگوها در كتابخواني

الگوها ، در ايجاد و شوق ، بويژه در كودكان و نوجوانان ، بسيار مهم هستند. شما مي توانيد از اهتمام علما ، دانشمندان و شهدا به مساله كتابخواني ، قصه هاي خوبي براي آنها بيان كنيد و

آنان را به سوي مطالعه كتاب سوق و شوقشان را زياد كنيد. موسسه قدر ولايت كار شما را راحت كرده است .

كتاب " غذاي روح بايد سالم باشد" ، قصه هاي اهتمام و تلاش علما را براي پيدا كردن كتاب و مطالعه آن را جمع آوري و ارائه كرده است . كتاب " مطالعه ، كتابخواني " ، خاطرات تلاش

و جديت شهدا دفاع مقدس را در امر كتابخانه و كتابخواني گرد آوري نموده است .