كتابهاي موجود در كتابخانه هاي خانوادگي

كتابهاي موجود در كتابخانه هاي خانوادگي ، معمولا پس از چند بار استفاده ، آسيب مي بيند ويا به مرور زمان ، گردخاك زيادي روي آنها مي نشيند . واگزاري مسئوليت مرمت كتابها و

آسيب ديدگيهاي جزيي آنها ، جلد كردن براي محافظت از آنها ، غبار روبي از قفسه ها و كتابها ، به كودكان و نوجوانان ، از يك طرف آنان را به اهميت حفظ و نگهداري كتابها واقف مي سازد و

از طرف ديگر ، ارتباط آنان با كتاب و تورق و مطالعه آنها را بيشتر مي نمايد.

مسئوليت دهي به بچه ها براي نگهداري كتابها و كتابخانه ة يكي از راههاي ايجاد انگيزه و شوق در آنان به امر كتاب و كتابخواني مي باشد.