معرفي كتاب توسط شخصيتهاي نظام و حوزه‌ها

معرفي كتاب توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي بواسطة تقريظها و حمايت از فرهنگ كتابخواني در مناسبتها و ديدارها، يكي از مهمترين و اثرگذارترين برنامه‌ها در تشويق انس مردم با كتاب بويژه كتابهاي سالم، مفيد و آگاهي بخش است. اين رويّه از سوي شخصيتهاي نظام بويژه مراجع و علماي بزرگ حوزه‌هاي علميه در مناسبتها و ديدارها، انجام شود، بطور قطع در رواج فرهنگ كتابخواني گشايش و رونق و تغيير رفتاري گسترده و عميق را شاهد خواهيم بود و قطعاً بازار توليد و نشر كتاب بيش از هر زماني به سوي كتابهاي سالم و مورد نياز مسائل مهم انقلاب اسلامي، روي خواهد آورد.