مراقبت از دستهاي پنهان سياسي در حوزة كتاب و نشر

     «ما مي‌بينيم در مجموعة كتاب و بازار كتاب، گاهي اوقات هدايتهاي همراه با انحراف را دنبال مي‌كنند؛ بخصوص سراغ مسائلي مي‌روند كه براي ذهنيت جامعه، براي ذهنيت كشور، چه از لحاظ جنبه‌هاي اخلاقي، چه از لحاظ جنبه‌هاي ديني و اعتقادي، چه از لحاظ جنبه‌هاي سياسي، زيانبخش است. انسان به وضوح مشاهده مي‌كند كه در بازار كتاب، در مجموعة كتاب، دستهايي فعالند؛ يك چيزهايي را وارد كنند، ترجمه‌هايي را به وجود بياورند، با مقاصد سياسي؛ ظاهرش هم فرهنگي است، امّا باطنش سياسي است... مجموعة دست‌اندركاران امر كتاب- چه شما كه كتابداريد، چه مديريت كتابخانه‌ها، چه آن كساني كه در وزارت ارشاد مسئول اين كارند، چه خود ناشران محترم- بايد توجه كنند كه مواد تغذية معنوي سالم و مقوي بايستي در سطح جامعه منتشر شود.»([1])[1] - ديدار با مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران، 29/4/1390.