كتاب، بهترين هديه

شهيد سعيد اتحاد

او علاوه بر خواندن كتابهاي درسي، در كنار تحصيل به مطالعة كتاب نيز مي‌پرداخت، تا دانش و آگاهي خود را افزون ساخته و سؤالهاي بي‌شمار خود را پاسخ گويد. او وقت زيادي در كتابخانه صرف مي‌كرد. وقتي به كتاب مي‌رسيد، گويا بهترين هديه را يافته و با شور و اشتياق به مطالعة آن مي‌پرداخت.[1][1] ره‌يافتگان (دفتر چهارم)، ص 121.