كتاب امانت مي‌گرفت و مطالعه مي‌كرد

شهيد حسين لاسجردي

نمي‌توانست همة كتابهاي مورد علاقه‌اش را بخرد. به همين دليل عضو كتابخانه شده بود. كتابهايي را كه امانت مي‌گرفت، قبل از خواندن ورق مي‌زد. اگر صفحه‌اي از كتاب پاره بود، آن را مرمّت مي‌كرد و بعد شروع مي‌كرد به خواندن. به شوخي مي‌گفتيم: «برو همان‌جا داخل كتابخانه بنشين، كتابها را تعمير كن!»

مي‌گفت: «وقتي آدم چيزي را امانت بگيرد، بايد تميز و مرتّب نگه دارد.»[1][1] فرهنگ‌نامة شهداي شهرستان سمنان، ج 8، ص 325.