وصایای فرهنگی و تعلیم و تربیت امام خمینی / وصیت‌نامه سیاسی - الهی

 

 

برگفته از کتاب شاخصهای راه امام خمینی در وصیت نامه سیاسی _ الهی امام.از مؤسسه قدرولایت