بازخوانی پرونده رضاشاه (بررسی مستند پنج اقدام مهم رضاشاه)

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 276
نوبت چاپ: دوم1401
قطع: رقعی
قیمت:
400000ريال
درباره کتاب: "بازخوانی پرونده رضاشاه (بررسی مستند پنج اقدام مهم رضاشاه)"

«تحريف تاريخ» يعني بريدن ارتباط بين نسلهاي يک ملت، يعني آدرس غلط دادن به نسلهاي جديد براي گم شدن آنان، يعني تاريک ساختن گذشتة يک ملت و غبارآلود کردن فضاي ذهني فردي و جمعي عناصر مختلف ملت. و اين نتايج ناشي از تحريف تاريخ، فضا را براي بيگانگان و سلطهطلبان آماده و باز ميکند تا آنچه مورد نظرشان است، در ذهن وعمل ملت مورد تهاجم قرار دهند. در واقع با در اختيار گرفتن فکر و ذهن و هويت ملت، او را در جهت مورد نظر خود به کار و تلاش واميدارند.

در ميان انبوه نوشتههاي مورخان و نويسندگان حاضر در دورة رضاشاه و محمدرضا و خاطرههايي که از نزديکان آنان منتشر شده است و همچنين در ميان اسناد و مدارکي که بعدها از سوي وزارت خارجه و سرويسهاي اطلاعاتي کشورهاي حامي رژيم پهلوي انتشار يافته، اطلاعاتي وجود دارد که بازخواني و بازيابي آنها، حقايق بسياري از حوادث و رخدادها و اقدامات دوره رضاشاه را آشکار ميسازد.

در این کتاب 5 اقدام مهمی که از رضاشاه مورد بررسی قرار گرفته عبارتند:

1- ساخت راه آهن

2- ارتش نوین و متحدالشکل

3- امنیت و سرکوب گردن‌کشان

4- اقتدار و قاطعیت در اجرا و جلوگیری از دزدی‌ها

5- نوسازی و مدرنیزاسیون ایران