نظام سازي، طرح و تثبيت ولايت فقيه

در نظام جمهوري اسلامي ايران و برطبق قانون اساسي ، ولايت فقيه، ركن اصلي خيمه انقلاب است. هماهنگ كنندة سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه و فرماندهي كل قواست. ولي فقيه بر اساس نقش مهمي كه اسلام به او داده و شاخصها و ويژگيهايي كه اورا از لحاظ تقوي و مديريت و شجاعت و علم سرآمد ساخته است ، كاركرد هاي وسيعي در حوزه هاي مختلف انجام داده است.از مهمترين اين كاركردها ، بر پايي نظام جمهوري اسلامي طبق اصول و موازين اسلامي ناب محمدي (ص) است. امام خميني و رهبري معظم انقلاب اسلامي در طرح و تثبيت نظامي بر مبناي اسلام و قاعده ولايت فقيه ، نقش و كاركرد بي بديلي داشته اند. در جلد اول اين مجموعه به اين نقش و نظام سازي بر اساس ولايت فقيه .يژگيهاي آن پرداخته شده است.

ويژگيهاي اين كتاب عبارتند از :

يك -ارائه بحث نظري همراه با سيره عملي و رهبري در نظام سازي 

دو- كاركرد آماري امام و رهبري و نقطه نظرات جهاني در اين زمينه