جنگ نرم ايران و آمريكا

جنگ نرم ميان آمريكا و ايران محدود به سالهاي اخير نيست، بلكه آمريكا هميشه جنگ نرم را چاشني اقدامات ديگر خود از جمله اقدامات نظاميكرده است.ليكن در سالهاي اخير و بويژه بعد از شكستهاي مكرر سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا در خاورميانه و عراق و افغانستان ، نگاه ويژه و سرمايه گذاري كلاني روي جنگ نرم داشته و دو حادثه بزرگ تير 78 و انتخابات 88 ، حاصل تلاشهاي اين كشور براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي با تكيه بر آموزههاي آسماني اسلام و فرهنگ و بصيرت ملت ، در توليد قدرت نرم و مقابله با آمريكا در اين عرصه هم حرفهاي زيادي براي گفتن دارد و توانسته است در جنگ نرم نيز ابزارهاي لازم را به ميدان مقابله با آمريكا بياورد. در اين كتاب،  مقابله مبنايي ايران و آمريكا ، مراكز سياستگذاري و راهبردي آمريكا در جنگ نرم ، منابع توليد قدرت نرم اسلامي و جمهوري اسلامي و راهبردهاي رهبري ، مورد بررسي قرار گرفته است.

ويژگي هاي اين كتاب عبارتند از:

يك -رواني و مستند بودن بحث  دو- ارائه جداول و اشخاص و بنيادهايي كه جنگ نرم را در آمريكا سياستگذاري مي كنند  سه - ارائه ايرانيان همكار موسسات آمريكايي در جنگ نرم عليه ايران