از وضع کتاب در جامعه ، قلباً غمگین می شوم

نکته اول ، این است شما از گسترش کار کتاب به معنای نشر ، آن هم در حد آمار کمّی خشنودید ؛ اما حقیقتاً من هر زمان که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه خودمان می افتم ، قلباً غمگین و متأسف می شوم.
این ، به خاطر آن است که در کشور ما ، به هر دلیلی که شما نگاه کنید ، باید کتاب اقلاً ده برابر این میزان ، رواج و توسعه و حضور داشته باشد.اگر به دلیل پرچمداری تفکر اسلامی و حاکمیت اسلام به حساب بیاورید ، این معنا صدق می کند ؛ چون اسلام ، به کتاب و خواندن و نوشتن ، خیلی اهمیت می دهد.

• بیانات در دیدار با دست اندرکاران امور هفته کتاب ، 30 مهر 1375.
• به نقل از کتاب "جویبار دائمی" ، ص 52 ، موسسه فرهنگی هنری قدرولایت