انس با کتاب بسیار با ارزش است

مردم ما ، از معارفی که در کتابهاست ، بی نیاز نیستند.باید کتابها را بخوانند.انس با کتاب ، بسیار چیز با ارزشی است و من ، بخصوص از جوانان ، بخصوص از طلاب و دانشجویان و معلمین خواهش می کنم که با کتاب انس پیدا کنند.البته اینها را که می گوییم ، تأکید است ، والّا همه نسلها ، از جمله اهل کسب ، کارگران ، نویسندگان ، زنها در خانه ها و بیرون خانه ها ، کارمندان ادارات ، اعضای نیروهای مسلح ، همه و همه باید با کتاب انس پیدا کنند.

• مصاحبه رادیو – تلویزیونی در پایان بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران ، 17/2/1371
• به نقل از کتاب جویبار دائمی، موسسه فرهنگی هنری قدرولایت ، ص 21.