کتاب برای قشر جوان کم داریم

کتابهای خوبی در رشته های علوم عقلی ، مسائل و علوم اسلامی نوشته می شود ، تحقیقات خوبی انجام می گیرد ، تحقیقات فلسفی و امثال آن ، اما چیزی که این نسلهای متجدّد و نو به نو ، که همه هم احتیاج دارند به این که راه را پیدا کنند و حقایق را بفهمند ، بالأخره باید از آن استفاده کنند ، نیست و حقّا و انصافاً کم است.کتاب برای استفاده قشرهای جوانی که مایلند در زمینه مسائل اسلامی تعمّق کنند ، کم داریم.
لذا باید در این زمینه خیلی کار شود.

• بیانات در دیدار با اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، 10 دی 1375.
• به نقل از کتاب آثار ماندگار ، ص 64