کتاب سازی یک فن است

(( اگرقراراست کتابی چاپ بشود ، اینها را آقایان نظارت کنند ، مثلاً مشاور کتاب سازی داشته باشند.الان کتاب سازی و اینکه چگونه می شود یک کتاب را از اول تا آخر در آورد ، یک فن است ، متخصص دارد ، کتابهایی درباره اش نوشته اند.
من خودم یکی ، دو جلد کتاب درباره فن کتاب سازی در کتابخانه ام دارم.اصلاً می گوید کتاب سازی چگونه است و آدم چطور بایستی کتاب را از آب در بیاورد.کسانی هستند که متخصص این کارند ، شما باید آنها را در اینجا داشته باشید ، از آنها مشورت بخواهید و به آن مشورت بدهید.))

• دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت ، 4 مهر 1370
• به نقل از کتاب آثار ماندگار ص 48