گرامی داشتن پدیدآورندگان کتاب

لازم است آن روی این سکه زرین نیز مورد توجه قرار گیرد ، نویسندگان و مترجمان و فراهم آورندگان کتاب ، اینان کاری باارزش و پاداشی بزرگ ، در کنار مسئولیتی سنگین دارند.درجامعه کتابخوان ، پدیدآورنده کتاب و عرضه کننده آن ، باید گرامی داشته شود و او نیز باید کار خود را با عنایت به تأثیر و اهمیت آن انجام دهد.

*پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغازهفته کتاب ، 4 دی 1372
به نقل از کتاب آثار ماندگار