خوب و با دقّت مطالعه مي‌كرد

شهيد غلامحسين كردي‌نسب

مرتّب كتاب دستش بود و مي‌خواند. ما كه سنّي نداشتيم و پدر و مادرمان هم بي‌سواد بودند. بعد از انقلاب بود كه متوجّه شديم چه كتابهايي مي‌خوانده و چه فعاليتهايي داشته. كتابهايش را نگه داشتيم. همه نت‌برداري شده است، مثل كتاب درسي. خوب و با دقّت مطالعه مي‌كرد.[1][1] فرهنگ‌نامة شهداي شهرستان سمنان، ج 8، ص 129.