نتایج مسابقه کتابخوانی از کتاب «خودکامه یا قانونمدار؟» اعلام شد.

مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت در طول برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از کتاب «خودکامه یا قانونمدار؟» مسابقه کتابخوانی برگزار نمود که تا 15 تیر ماه آن را تمدید کرد. پاسخ های رسیده با کلید سؤالها مورد ارزیابی و تصحیح قرار گرفت. یک نفر به کلیه سؤالها پاسخ مثبت داده بود و از پاسخ هایی که یک غلط داشتند به قید قرعه ، دو نفربرگزیده شدند تا مجموعاً سه نفر، انتخاب و کمک هزینه تشرّف به مشهد مقدس زیارت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به مبلغ هر نفر چهارصدهزار تومان، تقدیم حضورشان شود.

تقارن این انتخاب و تقدیم کمک هزینه زیارتی با دهة کرامت، شرافت و برکت اقدام انجام شده را افزایش داده و ما آن را لطف و مهربانی و کرامت حضرت ثامن الحجج(ع) می دانیم. اسامی این سه نفر به این شرح اعلام می گردد.

  1. آقای مهدی حاجی باقریان از قم
  2. آقای محمدعلی احمدی از تهران
  3. خانم طاهره معمارزاده از کاشان